Monday, October 3, 2016

ਰਬਾਬ

ਰਬਾਬ-ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ
27 ਸਾਲ ਦੀਆ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਰਹੀ॥ਜਿਉ ਜਿਉ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਰਾਹੀਂ ਰਾਗ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਰਦੇ॥ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਡੰਡੀ ਪਾਈ॥
ਰਬਾਬ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਰਬਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣੀ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ''ਫਿਰੰਦਿਆ ਰਬਾਬ'' ਹੈ॥ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਭੇਟਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ''ਫਿਰੰਦਿਆ ਰਬਾਬ'' ਪਿਆ॥
ਇਸ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਗਰੀ ਏਵੈ ਹੈ॥
ਇਹ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਜੰਤਰ ਹੈ॥
Technical specification of Rabab:
Wood: Indian tun (similar to red cedar)
Strings: natural gut strings
Skin: goat skin
Bridge: traditionally made of ivory or bone, now it is more commonly made of rosewood.(ਰਾਜ-ਐਕਡਮੀ)
It is a plucked, fretless instrument with five strings.

No comments:

Post a Comment