Monday, January 16, 2017

ਸਵਾਲ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ॥
ਵਡੜੈ ਝਾਲਿ ਝਲੁੰਭਲੈ ਨਾਵੜਾ ਲਈਐ ਕਿਸੁ ॥
ਸੁਵਖਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜਾਵ ਹੋਣ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ॥ ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਦੇ ਪਕਾਅ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਦੀ ਸੀਰਤ ਉਲੀਖੀ ਜਾਵੇ॥ 
ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ..
ਨਾਉ ਲਈਐ ਪਰਮੇਸਰੈ ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ॥੬੨॥
ਉਸ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਉਲੀਖ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਠੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ॥
ਧੰਨਵਾਦ

Saturday, January 14, 2017

ਆਤਮਿਕ ਖਿੜਾਉ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਖਿੜਾਉ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤੁ ਹੈ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥
ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਖਿੜਾਉ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈ ਹੈ॥
ਹਰਿ ਵੁਠੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪਰਫੜੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਹਰਿਆ ਹੋਇ ॥੬੧॥
ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨਕੋਲ ਹੋ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿੜਾਉ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਖਿੜਾਉ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ॥
ਧੰਨਵਾਦ

ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜਾ ਤਾ ਕਰਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਬ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿਉ ਜਾ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਆਦਿਕ ਉਤੇ॥ਪਰ ਜੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾ ਕਰਮ ਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੋਂਦਾ ਹੈ॥ਹੁਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀ ਚੰਗੇ ਤਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਵਾਗੇ ਕੇ ਭਲਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕਹਨ ਵਾਲਾ॥ਪਰ ਜੇ ਓਹ ਹੀ ਆਦਮੀ ਆਖੇ ਕੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀ ਚੰਗੇ ਤਾ ਫਿਰ ਢਲੀ ਜੇਹੀ ਬੂਥੀ ਨਾਲ ਆਖਾ ਗੇ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਹ ਮਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਲਿਖ ਦਿਤੇ॥
ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਦੇ ਦੋ ਪਖ ਹਨ॥ਪਹਲਾ ਸੁਕਰਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਕਰਮ 
ਆਉ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਝਲਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾ॥ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੂ ਪਹਲਾ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਰਮ ਪਾਖੰਡ ਵਾਦ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰਮ ਸੀ॥ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਿਆ ਅਜੇਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇ?
ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ੧੨ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇਹਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਪਾਣੀ ਤਾ ਉਸ ਸਮੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਓਕੇ ਹਰ ਘਰ ਜਾ ਮੁਹਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਲਕੇ ਜਾ ਖੂਹ ਆਦਿਕ ਨਹੀ ਹੋਂਦੇ ਸਨ॥ਸੋ ਫਿਰ ਅਜੇਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਓਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇ॥ਉਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਏਵੈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ..
ਤੈ ਪਢਿਅਉ ਇਕੁ ਮਨਿ ਧਰਿਅਉ ਇਕੁ ਕਰਿ ਇਕੁ ਪਛਾਣਿਓ ॥ ਨਯਣਿ ਬਯਣਿ ਮੁਹਿ ਇਕੁ ਇਕੁ ਦੁਹੁ ਠਾਂਇ ਨ ਜਾਣਿਓ ॥ਸੁਪਨਿ ਇਕੁ ਪਰਤਖਿ ਇਕੁ ਇਕਸ ਮਹਿ ਲੀਣਉ ॥ ਤੀਸ ਇਕੁ ਅਰੁ ਪੰਜਿ ਸਿਧੁ ਪੈਤੀਸ ਨ ਖੀਣਉ ॥ਇਕਹੁ ਜਿ ਲਾਖੁ ਲਖਹੁ ਅਲਖੁ ਹੈ ਇਕੁ ਇਕੁ ਕਰਿ ਵਰਨਿਅਉ ॥ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲਪੁ ਭਣੈ ਤੂ ਇਕੁ ਲੋੜਹਿ ਇਕੁ ਮੰਨਿਅਉ ॥੩॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1394}
ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਮ ਇਕ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਹੋਂਦਾ ਸੁਕਰਮ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ॥
ਜਦ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਭਿਆਸ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣੇ ਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖ ਦਿਤਾ॥''ਸੋ ਟਿਕਾ ਸੋ ਬੈਹਣਾ ਸੋਈ ਦੀਬਾਣੁ ॥ ਪਿਯੂ ਦਾਦੇ ਜੇਵਿਹਾ ਪੋਤਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥'''
ਸੋ ਪਦ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾ ਆਖ ਲਵੋ ਕਰਮ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ॥ਗੁਰਬਾਣੀ ਏਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ..
--ਗਿਆਨੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸੁ ॥ ਗਿਆਨੁ ਭਇਆ ਤਹ ਕਰਮਹ ਨਾਸੁ ॥--
ਕਰਮ ਨੂ ਗਿਆਨ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥ ਪਰ ਜਦ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾ ਪਹਲਾ ਕਰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋਂਦਾ ਹੈ॥ਜਿਵੇ ਫਲ ਕਾਰਣ ਫੁੱਲ ਖਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉ ਹੀ ਫਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ(ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥ ਫਲੁ ਲਾਗਾ ਤਬ ਫੂਲੁ ਬਿਲਾਇ ॥))
ਇਥੇ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ/ਬਖਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ...ਜਿਵੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ..
ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨ ਕਰਹਿਗੇ ਨਾ ਕਰਿ ਸਕੈ ਸਰੀਰੁ ॥ ਕਿਆ ਜਾਨਉ ਕਿਛੁ ਹਰਿ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰੁ ਕਬੀਰੁ ॥੬੨॥
ਇਹ ਕਰਮ ਦੀ ਓਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਥੇ ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥((ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂ ਹੂਆ ਮੁਝ ਮਹਿ ਰਹਾ ਨ ਹੂੰ))
ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਤਾ ਖੁਲ ਕੇ ਆਖ ਦਿਤਾ॥((ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਕੰਮੀ ਨਾਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਿਸਾਰਿ ॥ ਮਤੁ ਸਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵਹੀ ਸਾਂਈ ਦੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੫੯॥))
ਸੋ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਜਾ ਕੀਤੇ ਹਨ॥ਉਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਰਮ ਜਾ ਸੁਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ॥ਸਾਹਿਬ ਤਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਓਸ ਨੂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾ (ਕੰਮ) ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਿਉ ਹੋਵੇਗਾ॥

Thursday, January 12, 2017

ਲੋਈ

ਜਦ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬਦੁ ਵਿਚ ਪੱਦ ''ਲੋਈ'' ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮਥਿਆ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਹਾਣੀਆ ਘੜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹਨ॥
ਜਿਵੇ-ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ॥
ਅਬ ਤੁਮਰੀ ਪਰਤੀਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥
ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਬਣ '''ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਿ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ''
ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਾਲ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾ ਸਹਜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ॥
ਜਿਵੇ ਪੱਦ ''ਲੋਈ'' ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹਨ...
ਏਕੋ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਲੋਈ ॥
ਏਕਸੁ ਤੇ ਸਭ ਓਪਤਿ ਹੋਈ ॥੭॥
ਸੰਸਾਰ ,ਸਿਰਠੀ, ਦੁਨੀਆ ਆਦਿਕ ਨਾਂਹ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਲੋਈ॥
ਧੰਨਵਾਦ

Tuesday, January 3, 2017

ਖਿੜਾਉ ਦੀ ਨਿਹਚਲਤਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿੜਾਉ ਦੀ ਨਿਹਚਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ॥
ਸਬਦੇ ਸਦਾ ਬਸੰਤੁ ਹੈ ਜਿਤੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਇ ॥
ਗੁਰੂ ਦੀਆ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਅਨਕੂਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣ ਉਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਖਿੜਾਉ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜਿਨਿ ਸਿਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੬੦॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਇਹੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਸੁੱਚਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਉਂਤ ਵਿੱਚੋ ਭਾਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗੁਨਾ ਰੂਪੀ ਨਾਮੁ ਨਾਂਹ ਵਿਸਰੇ॥
ਧੰਨਵਾਦ

Monday, January 2, 2017

ਖਿੜਾਉ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਏ ਖਿੜਾਉ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਬਸੰਤੁ ਹੈ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਮਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾ ਜੀਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜਾਉ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ॥
ਹਰਿ ਵੁਠਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਭੁ ਪਰਫੜੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਹਰੀਆਵਲੁ ਹੋਇ ॥੫੯॥
ਜਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਤੁਠਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਕ ਰਸ ਖਿੜਾਉ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਖੇੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ॥
ਧੰਨਵਾਦ

Friday, December 30, 2016

ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕਿਥੋਂ ਬੁਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਵਿਰਤਾਂਤ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ॥
ਬਾਬੀਹਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਜੇ ਫਿਰਹਿ ਊਡਿ ਚੜਹਿ ਆਕਾਸਿ ॥
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਜਲੁ ਪਾਈਐ ਚੂਕੈ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ॥
ਹੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਜਾਏ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੂਪੀ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਕੇਵਲ ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ॥
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥
ਮਿਲਾਪ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਆਪੇ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਕਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੇਵੇ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਹੈ॥
ਵਿਣੁ ਬੋਲਿਆ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥
ਆਪੇ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਤੂੰ ਇਹ ਭੋਰਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ॥
ਨਾਨਕ ਘਟਿ ਘਟਿ ਏਕੋ ਵਰਤਦਾ ਸਬਦਿ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ॥੫੮॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਇਹੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਰਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ॥
ਧੰਨਵਾਦ