Wednesday, September 28, 2016

ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵਹਿ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ

ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਮਨਮਤੋ ਵਟੋ ਵੱਟੀ ਤੇਜ ਤੇਜ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ॥ਗੁਰਮਤੋ ਵੀ ਘਰਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟ ਮੁੜ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ॥ਮਨਮਤੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਗੁਰਮਤੋ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਭੈਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ॥ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਮਨਮਤੋ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜੀ ਤਾ ਗੁਰਮਤੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੈਣੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ॥ਮਨਮਤੋ ਬੋਲੀ ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪੈਲੀ ਵਾਲੀ ਮੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਸੀ॥ਗੁਰਮਤੋ ਬੋਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਤੂੰ ਕਦੋ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਛੱਡਣੇ ਹਨ॥ਮਨਮਤੋ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਗੱਲ ਖੋਲਕੇ ਦਸਿਆ ਕਰ ਏਵੈ ਨਾਂਹ ਆਖ ਦਿਆ ਕਰ॥ਗੁਰਮਤੋ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਣਕੇ ਕੇ ਜਾਈਏ॥
ਭੈਣੇ ਜਾਣੇ ਅਨਜਾਣੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਹਿਮ ਆਮ ਹੀ ਆ ਬੈਠਾ ਹਨ॥ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ॥
ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਖਾਨ ਪੀਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ ਮੜ੍ਹੀਆ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ ,ਛਨੀਵਾਰ ਨਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾਰੀ ਤੂ ਪਰਹੇਜ ,ਕਾਲੇ ਮਹਨੇ ਵਿਚ ਖੁਸੀ ਦੀਆ ਰਸਮਾ ਤੂ ਪਰਹੇਜ,ਬੁਧ ਵਾਰ ਨੂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥
ਪਰ ਰਤਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਕੇ ਮਹਨੇ ਆਦਿਕ ਜਾ ਸਮੇ ਨੂ ਮਾਪਣ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰਡ ਤਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਘੜੇ ਹਨ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਨਾਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਧਰਤੀ ਘੁਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਖ ਵਖ ਰੁਤਾ ਸਾਨੂ ਮਾਨਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆ ਹਨ॥
ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾ ਅਜੇਹੇ ਭਟਕੇ ਜੀਵ ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੈ..
>>>ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵਹਿ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ<<<
ਇਥੋ ਤੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨੂ ਵੀ ਖਾਸ ਮਹੀਨਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ॥
ਹਿੰਦੂ ਵਰਤ ਰਖਣ ਨੂ ਤਰਜੀਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ,ਮੁਸਲਿਮ ਰੋਜਿਆ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹਨੇ ਤਰਜੀਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ,ਅਸੀਂ ਸਿਖ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਘੀ ਆਦਿਕ ਲਈ ਦਿਨ ਮਹਨੇ ਚੁਨੇ ਹਨ॥
ਭੈਣੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂ ਵੇਖ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂ ਕਹਨਾ ਪਇਆ..
ਬ੍ਰਹਮਨ ਗਿਆਸ ਕਰਹਿ ਚਉਬੀਸਾ ਕਾਜੀ ਮਹ ਰਮਜਾਨਾ ॥
ਗਿਆਰਹ ਮਾਸ ਪਾਸ ਕੈ ਰਾਖੇ ਏਕੈ ਮਾਹਿ ਨਿਧਾਨਾ ॥
ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲ ਤਾ ਏਵੈ ਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ sale ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਭਾਲਦੇ ਹਾ॥
ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਭੈਣੇ ਮਨਮਤੋ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ..
ਸਤੀਆ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਉਪਜੈ ਦੇਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਰਿ ॥
ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਹਿ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
ਜਦ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨੂ ਵਾਪਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇ ਇਕ ਦੇ ਸੌ ਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਖਰਾ॥ 
ਭੈਣੇ ਮਨਮਤੋ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾ ਮੁਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ..''
ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥ ਫਲੁ ਲਾਗਾ ਤਬ ਫੂਲੁ ਬਿਲਾਇ ॥ 
ਗਿਆਨੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸੁ ॥ ਗਿਆਨੁ ਭਇਆ ਤਹ ਕਰਮਹ ਨਾਸੁ ॥
ਇਥੇ ਤਾ ਆਪਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂ ਤਰਜੀਵ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਜਿਵੇ ਫਲ ਲਗਣ ਲਈ ਫੁੱਲ ਪਹਲਾ ਖਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਫਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾ ਸਭ ਤੂ ਪਹਲਾ ਫੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋਂਦਾ ਹੈ॥ਇਸੇ ਤਰਾ ਜਦ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾ ਪਹਲਾ ਇਹ ਕਰਮ ਵਿਚ ਮੈ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ॥
ਜਦ ਮੈ ਮੇਰੀ ਨਾਹ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿਨ ਤੇ ਕੀ ਮਹਨੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਨਜਰ ਆਉਣ ਗਏ॥
ਸਫਲ ਮੂਰਤੁ ਸਫਲਾ ਘੜੀ ਜਿਤੁ ਸਚੇ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment